Algemene Verkoopvoorwaarden NOMONRO

1 Definities

1.1 Onder ‘NOMONRO’ wordt verstaan;

NOMONRO
Josinahof 11
3621 GC Breukelen

NOMONRO is een geregistreerde handelsnaam van Mobas projects in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht K.v.K. nr. : 11058192, BTW nummer: NL 1697.20.445.B01, 
Tel: +31 (0)346 266840
e-mail: contact@nomonro.com
http://www.nomonro.com
http://www.webshopnomonro.com

1.2 Onder ‘NOMONRO Website’ wordt verstaan de ‘NOMONRO webshop’: http://www.webshopnomonro.com

1.3 Onder ‘koop op afstand’ wordt verstaan: een overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is.

1.4 Onder ‘overeenkomst op afstand’ wordt verstaan: een door NOMONRO georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.5 Onder ‘techniek voor communicatie op afstand’ wordt verstaan: een middel dat zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van de overeenkomst op afstand.

1.6 Onder ‘consumentenkoop’ wordt verstaan: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door NOMONRO en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.7 Onder ‘koop’ wordt verstaan: de koopovereenkomst met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door NOMONRO en een koper.

1.8 Onder ‘koper’ wordt verstaan: een (rechts)persoon of vennootschap, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.9 Onder ‘bestelling’ wordt verstaan: product(en) die de koper via de NOMONRO Website, middels een overeenkomst op afstand wenst te kopen van NOMONRO, door het aangeven van haar aanbod middels het elektronische systeem op de NOMONRO Website.

2 Algemeen

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten op afstand met betrekking tot online bestellingen op de NOMONRO Website tussen NOMONRO en de koper. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2 De koper verklaart dat hij/zij op de hoogte is van de inhoud van het privacy statement en stemt in met de wijze waarop NOMONRO zijn/haar persoonsgegevens verwerkt. NOMONRO zal de persoonsgegevens die bescherming genieten op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zorgvuldig en rechtmatig gebruiken en beschermen. De persoonsgegevens zullen slechts worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst op afstand.

3 Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Aanbiedingen en prijsopgaven van producten zoals deze op de NOMONRO Website worden getoond, dienen enkel te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.


3.2 De koper kan haar aanbod doen middels het daartoe aangegeven elektronische systeem op de NOMONRO Website, waar koper precies kan bepalen en aangeven waaruit zijn aanbod bestaat.


3.3 Een overeenkomst op afstand tussen NOMONRO en de koper komt tot stand middels een aanvaarding door NOMONRO van het door koper elektronisch gedane aanbod, welke aanvaarding plaatsvindt door het verzenden van een bevestigingsemail naar het opgegeven emailadres van de koper.


3.4 NOMONRO behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren zonder opgave van reden.


3.5 Aanbiedingen zijn geldig zolang de aanbieding wordt vermeld op de NOMONRO Website en zolang de voorraad strekt.


3.6 Indien een bestelling wordt geplaatst van meer dan € 250,-- behoudt NOMONRO zich het recht voor contact op te nemen met de koper alvorens het gedane aanbod te aanvaarden middels een bevestigingsemail naar het opgegeven emailadres van de koper.

4 Prijzen en Betaling

4.1 Prijzen van producten en aanbiedingen op de NOMONRO Website worden uitgedrukt in euro’s. De prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen en exclusief verzend- en administratiekosten tenzij anders aangegeven. Zie artikel 5 omtrent de hoogte van de verzendkosten.

4.2 De koper dient de bestelling volledig vooruit te betalen, bij gebreke waarvan geen koopovereenkomst tot stand komt. Betaling geschiedt middels de aangeboden betalingsmogelijkheden.

4.3 In het geval dat de prijs van de aanbieding of product, zoals deze genoemd is op de NOMONRO Website en/of in de bevestigingsemail fouten bevat dan wel onjuist is, behoudt NOMONRO zich het recht voor deze alsnog binnen een redelijke termijn te wijzigen dan wel te corrigeren. Koper wordt door NOMONRO hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk, per email of telefonisch op de hoogte gebracht. In het geval van een prijsverhoging kan de consumentkoper overgaan tot ontbinding van de koopovereenkomst.

5 Levering

5.1 NOMONRO verbindt zich jegens de koper om de producten behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de producten zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

5.2 NOMONRO verbindt zich om de bestelling aan koper te leveren volgens de omschrijving, eisen en kwaliteit zoals door NOMONRO aangegeven op de NOMONRO Website.

5.3 De bestelling is veelal direct uit voorraad leverbaar en zal zo spoedig mogelijk worden afgeleverd binnen de beoogde leveringstermijn. Hieronder wordt per land weergegeven wat de beoogde leveringstermijnen zijn na het zenden van de bevestigingsmail van NOMONRO aan Koper van de bestelling. 
Nederland: 1-2 werkdagen
Belgie, Luxemburg: 2-3 werkdagen
Roemenie: 4-7 werkdagen
In het geval van leveringen buiten Nederland kan de leveringstermijn afwijken van de hierboven vastgestelde termijn. Informatie over leveringstermijnen in het buitenland kunnen, indien gewenst, worden opgevraagd middels het sturen van een email aan contact@nomonro.com

5.4 De door NOMONRO genoemde aflevertermijn van de bestelling op de NOMONRO Website geldt slechts als een indicatie en kan derhalve niet worden beschouwd als een fatale leveringstermijn.

5.5 NOMONRO zal koper zo spoedig mogelijk schriftelijk, per email, telefonisch op de hoogte stellen indien de bestelling niet binnen de termijn die is aangegeven op de NOMONRO Website.

5.6 Bij overschrijding van de levertermijn van 10 werkdagen na de bestelling heeft koper het recht op teruggave van het aankoopbedrag van de bestelling inclusief de betaalde verzendkosten, maar geen recht op gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van koper.

5.7 Indien de producten niet direct uit voorraad kunnen worden geleverd, zal NOMONRO op de NOMONRO Website aangeven wanneer de producten naar verwachting weer beschikbaar zullen zijn.

5.8 Afhalen van de bestelling bij NOMONRO of in winkels waar NOMONRO producten worden verkocht is niet mogelijk.

5.9 De bestelling zal worden afgeleverd op het adres zoals dit door koper is aangegeven bij het plaatsen van de bestelling en door NOMONRO is bevestigd middels een bevestiging email aan het opgegeven emailadres van de koper.

5.10 Het afleveren van de bestellingen binnen en buiten Nederland heeft NOMONRO uitbesteed aan TNT Post.

5.11 De verzendkosten per bestelling binnen Nederland, binnen Europa en buiten Europa, die per brievenbus kunnen worden bezorgd, worden niet in rekening gebracht. 

5.12 De verzendkosten voor het afleveren van bestellingen, die niet per brievenbus kunnen worden afgeleverd, geldt een ander verzendtarief afhankelijk van de grootte van de bestelling als ook het land van bestemming. Dit verzendtarief wordt vooraf aan de Koper in een bevestigingsmail kenbaar gemaakt.  

6 Garantie

6.1 De producten die NOMONRO levert dienen te voldoen aan de kwaliteit, eisen en omschrijving zoals deze zijn vermeld op de NOMONRO Website.

6.2 In geval het product niet voldoet aan de kwaliteit, eisen of omschrijving zoals deze zijn omschreven op de NOMONRO Website, dient de koper binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van het product NOMONRO schriftelijk of per email te informeren over de non-conformiteit en of schade aan het product (email- en bezoekadres, van NOMONRO staan vermeld in de algemene voorwaarden).

6.3 In het geval dat een product niet voldoet aan de kwaliteit, eisen of omschrijving zoals deze is omschreven en weergegeven op de NOMONRO Website, heeft de koper het recht de producten kosteloos terug te zenden aan NOMONRO. Koper heeft recht op kosteloos herstel van het product of op vervanging door een gelijksoortig product, dan wel indien het product niet meer leverbaar is op teruggave van het aankoopbedrag inclusief de eventueel betaalde verzendkosten.

6.4 NOMONRO is niet aansprakelijk voor gebreken of slijtage aan het product in het geval van nalatig onderhoud, onjuist gebruik (niet opvolgen van de instructies in de gebruiksaanwijzing) of in het geval van gebruikelijke slijtage van een product.

7 Risico-overgang

7.1 Behoudens het gestelde in artikel 5 van de algemene voorwaarden, gaat het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering op de koper over op het moment waarop de bestelling wordt bezorgd bij het opgegeven adres door de koper. Indien en voor zover de bestelling op het opgegeven adres van koper tevergeefs is aangeboden, dan gaat het risico over op het moment van aanbieding.

8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 NOMONRO draagt de eigendom van de producten pas over - ondanks de feitelijke levering van de producten – op het moment dat koper de volledige koopprijs van de producten heeft voldaan.

8.2 Koper is niet bevoegd de producten, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen door te verkopen, te verpanden dan wel op een andere wijze te bezwaren.

9 Intellectuele Eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten van de NOMONRO Website en haar producten, berusten bij NOMONRO te Breukelen en andere rechthebbenden. Het is koper derhalve niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken in de ruimste zin van het woord zonder voorafgaande toestemming van NOMONRO (bijvoorbeeld door het kopiëren van afbeeldingen of teksten).

10 Aansprakelijkheid

10.1 Ondanks het feit dat NOMONRO zeer zorgvuldig is ten aanzien van een correcte, duidelijke weergave van de prijzen, aanbiedingen, een juiste omschrijving, eisen en kwaliteit van de getoonde producten op de NOMONRO Website, is NOMONRO niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden op haar website en/of bevestigingsemail. NOMONRO behoudt zich het recht voor deze fouten, onjuistheden of onvolkomenheden te allen tijde recht te zetten.

10.2 Voor de schade die de koper mocht lijden als gevolg van vertraging, niet (volledig) doorkomen van bestellingen – bijvoorbeeld ten gevolge van een (tijdelijk) technisch probleem van de NOMONRO Website, dan wel tussen NOMONRO en derden, waaronder het elektronische betalingssysteem, als ook de mogelijke gevolgen daarvan, is NOMONRO niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake is van grove schuld dan wel opzet aan de zijde van NOMONRO.

10.3 In ieder geval is de aansprakelijkheid van NOMONRO voor schade te allen tijde beperkt tot maximaal het aankoopbedrag en eventueel de betaalde verzendkosten. NOMONRO is in geen geval aansprakelijk voor eventueel geleden gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van koper.

11 Herroeping

11.1 In het geval van een koop op afstand heeft koper het recht om gedurende zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling de koop op afstand zonder opgave van reden te ontbinden.

11.2 Ontbinding van de koop op afstand zal uitsluitend schriftelijk of per email geschieden, waarbij dit bericht binnen de voornoemde termijn door NOMONRO moet zijn ontvangen.

11.3 In geval van ontbinding zal NOMONRO de door koper aan NOMONRO betaalde koopprijs, behoudens de eventueel betaalde verzendkosten, binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling terugbetalen, mits en zodra de geretourneerde bestelling vrij van gebreken en schade aan NOMONRO is geretourneerd.

12 Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst (op afstand) die niet aan NOMONRO kan worden toegerekend, waaronder mede is begrepen de omstandigheid dat leveranciers van NOMONRO niet aan hun leveringsplicht kunnen voldoen. NOMONRO is niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen dan wel kan NOMONRO haar verplichtingen jegens koper opschorten voor de duur van de overmacht. In geval van opschorting hebben NOMONRO en koper het recht de overeenkomst op afstand te ontbinden indien de periode tot nakoming langer duurt dan twee maanden. Daarnaast kan NOMONRO koper de mogelijkheid bieden tot teruggave van het aankoopbedrag indien nakoming onmogelijk blijft.

12.2 NOMONRO is in geval van overmacht niet aansprakelijk jegens koper voor gevolg-, vertraging-, winst – of omzetschade. De aansprakelijkheid van NOMONRO voor schade is te allen tijde beperkt tot maximaal het aankoopbedrag en eventueel de betaalde verzendkosten.

13 Toepasselijk recht

13.1 Op de algemene voorwaarden alsmede de gesloten overeenkomsten op afstand en de daaruit voortvloeiende geschillen tussen NOMONRO en koper is het Nederlandse recht van toepassing.

13.2 De regeling met betrekking tot algemene voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft buiten toepassing in de verhouding met kopers, niet zijnde consumentkopers, die buiten Nederland zijn gevestigd of woonachtig zijn.

14 Geschilbeslechting

14.1 Alle geschillen die in verband met de algemene voorwaarden of uit de overeenkomst op afstand of uit de overeenkomst op afstand voortvloeiende overeenkomsten tussen NOMONRO en koper mochten ontstaan, zullen - tenzij enig dwingendrechtelijke wettelijke bepaling zich daartegen verzet – in eerste instantie bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

14.2 Nadat NOMONRO zich schriftelijk jegens koper heeft beroepen op toepassing van artikel 14.1 van de algemene voorwaarden heeft koper de keuze om binnen één maand na dat beroep aan te geven dat hij het geschil wenst te laten beslechten door de volgens de wet bevoegde rechter.

14.3 De werking van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Nomonro
Nomonro